TIN MỚI
Trang chủ / Giới thiệu / Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

I. Chức năng, nhiệm vụ  của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên:

  1. Chức năng:

Cơ quan Hội Nông dân tỉnh là cơ quan chuyên trách của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức các hoạt động của Hội theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo tổ chức Hội và phong trào nông dân tỉnh.

  1. Nhiệm vụ:

– Giúp Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh điều hành, giải quyết công việc hàng ngày.

– Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào nông dân ở địa phương; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các nhiệm vụ do cấp uỷ giao.

– Tham gia xây dựng, tuyên truyền, giám sát, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

– Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội ở địa phương trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành, chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh.

– Tập hợp, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, kịp thời phản ánh với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có chủ trương, biện pháp giải quyết.

– Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp. Xây dựng quản lý cơ sở vật chất và các nguồn tài chính bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

– Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

II. Bộ máy tổ chức

THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN CHUYÊN MÔN, TT DẠY NGHỀ 

HỘI NÔNG DÂN TỈNH KHÓA VI NHIỆM KỲ 2013 – 2018

 

TT

Họ và tên Dân tộc Năm sinh Trình độ đào tạo Chức vụ, đơn vị hiện nay
Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn

Lý luận

THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN TỈNH

01

Nguyễn Ngọc Tuân

Kinh 1982 12/12 Thạc sĩ CC chính trị Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
02

Trần Văn Nguyên

Kinh 1963 10/10 Đại học CN chính trị Phó Chủ tịch, Giám đốc TT DN&HTND
03

Ma Doãn Hùng

Tày 1967 10/10 Th.s NN CN chính trị  Phó Chủ tịch Thường trực
04

Dương Văn Tuyên

Kinh 1978 12/12 Đại học CC chính trị Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ TRUNG TÂM

I. Văn phòng
01

Vũ Thị Kim Oanh

Kinh 1978 12/12 Đại học CC chính trị Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh
02

Nguyễn Thị Loan

Kinh 1965 12/12 Đại học TC chính trị Phó Chánh văn phòng
03

Trần Ngọc Bích

Kinh 1984 12/12 Đại học Kế toán
04  

Nguyễn Đình Kiên

Kinh 1987 12/12 Thạc sỹ Chuyên viên
05

Trần Đình Khỏe

Kinh 1978 12/12 Lái xe
II. Ban Tổ chức – Kiểm tra
01

Triệu Thanh Bình

Dao 1974 12/12 Thạc sỹ TC chính trị Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra
02

Vũ Thị Vân Anh

Kinh 1981 12/12 Đại học Chuyên viên
03

Nguyễn Hồng Nhung

Kinh 1990 12/12 Đại học Chuyên viên
III. Ban Kinh tế – Xã hội
01

Nguyễn Minh Hưng

Kinh 1959 10/10 Đại học CC chính trị Trưởng ban Kinh tế – Xã hội
02

Nguyễn Trí Dũng

Kinh 1980 12/12 Thạc sỹ TC chính trị Phó ban Kinh tế – Xã hội, HNDT
03

Vũ Thị Thu Hằng

Kinh 1987 12/12 Đại học TC chính trị Chuyên viên
IV. Ban Tuyên huấn
01

Nguyễn Thị Thu Thủy

Kinh 1976 12/12 Đại học TC chính trị Trưởng Ban Tuyên huấn
02

Đàm Quang Tuấn

Tày 1977 12/12 Đại học CC chính trị Phó ban Tuyên huấn
03

Nguyễn Thị Vân Anh

Kinh 1978 12/12 Đại học Chuyên viên
V. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân
01

Lê Đàm Ngọc

Kinh 1979 12/12 Đại học TC chính trị Phó ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ ND
02

Dương Thu Quyên

Kinh 1980 12/12 Đại học Kế toán
VI. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân
01

Hoàng Chung

Kinh 1976 12/12 Đại học Chuyên viên
02

Nguyễn Văn Nguyên

Kinh 1978 12/12 Đại học TC chính trị Chuyên viên
03

Lương Hải Yến

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên
04

Đinh Thị Yến

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên
05

Nguyễn Quỳnh Anh

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên
06

Trần Văn Lợi

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên
07

Vũ Phương Ngân

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên
08

Đỗ Thị Kim Dung

Kinh 12/12 Đại học Chuyên viên