TIN MỚI
Trang chủ / Giới thiệu / Chức năng nghiệp vụ

Chức năng nghiệp vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC BAN CHUYÊN MÔN, VĂN PHÒNG VÀ TRUNG TÂM

DẠY NGHỀ & HỖ TRỢ VIỆC NÔNG DÂN HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

I. Văn phòng:

 1. Chức năng:

– Tham mưu, tổng hợp, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh trong việc tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Thái Nguyên.

– Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính và xây dựng cơ bản của Hội Nông dân tỉnh, đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của  lãnh đạo, CBCC cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

– Giao tiếp, tiếp khách khi tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc với cơ quan.

 1. Nhiệm vụ:

– Đề xuất, xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hội Nông dân tỉnh, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, bố trí sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của cơ quan.

– Thu thập, xử lý, quản lý và tổ chức sử dụng thông tin; cung cấp thông tin cho lãnh đạo thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp lãnh đạo thực hiện nội dung theo yêu cầu, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Dân Vận, các đơn vị có quy chế, chương trình phối hợp …)  theo quy định.

– Thực hiện công tác tham mưu văn bản cho Thường trực và chịu trách nhiệm kiểm tra về nội dung và thể thức văn bản của cơ quan ban hành.

– Tổ chức phục vụ các cuộc họp, công tác tiếp khách của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

– Ghi biên bản, quản lý hồ sơ, tài liệu các phiên họp của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

– Nghiên cứu, đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến cơ quan Hội Nông dân tỉnh thuộc thẩm quyền của Văn phòng, tiếp nhận những đề nghị của các Ban chuyên môn, Trung tâm dạy nghề, CBCC cơ quan tỉnh Hội và các cấp Hội cơ sở  để trình lãnh đạo xem xét, giải quyết.

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tài liệu, quản lý chặt chẽ văn bản đi của cơ quan phát hành và văn bản đến của cơ quan, cá nhân bên ngoài gửi đến, tham mưu cho lãnh đạo theo dõi quá trình giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đúng pháp luật.

– Tham mưu cho Thường trực thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

– Tham mưu cho Thường trực thực hiện Quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chương trình phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh.

– Chuẩn bị, nội dung, chương trình công tác cho Thường trực khi làm việc với Hội Nông dân Trung ương và cấp dưới, chuẩn bị các bài khai mạc, bế mạc hội nghị, các bài phát biểu, tham luận tại hội nghị thuộc nội dung liên quan.

– Thực hiện công tác kế hoạch tài chính của cơ quan.

– Bảo đảm các điều kiện vật chất và phương tiện làm việc; lập kế hoạch chi ngân sách và quản lý tài chính, các phương tiện, tài sản và xây dựng cơ bản của cơ quan Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

– Tổ chức và thực hiện công tác vệ sinh, bảo vệ trật tự, an toàn cơ quan.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công:

II. Ban Tổ chức kiểm tra:

 1. Chức năng:

– Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội; công tác tổ chức, cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Hội và hội viên; tham gia công tác hoà giải, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hội viên, nông dân. Chỉ thị 26 của Thủ Tướng Chính phủ, công tác phòng chống tham nhũng, chương trình xây dựng nông thôn mới.

 1. Nhiệm vụ:

– Tham mưu, theo dõi và chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Hội; đề xuất phương hướng, giải pháp kiện toàn, củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Xây dựng mô hình, củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn việc theo dõi, quản lý, phát triển hội viên, việc thu và sử dụng hội phí, quỹ hội.

– Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan Hội Nông dân tỉnh. Tham mưu, theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức, cán bộ đối với Hội Nông dân cấp huyện, thành phố, thị xã, cấp xã, phường, thị trấn. Nắm vững và thường xuyên cập nhật tình hình tổ chức, đội ngũ cán bộ Hội cấp huyện, cơ sở.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp cụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, thị xã, cấp xã, phường, thị trấn. Tổng hợp, thống kê, lưu trữ tình hình tổ chức Hội (tỉnh, huyện, cơ sở).

– Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với các cấp Hội của địa phương. Tổ chức thực hiện kế hoạch và kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, các Chỉ thị, Nghị quyết, hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Kiểm tra tài chính của Hội, quỹ Hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, việc thực hiện các chương trình dự án của Hội.

– Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, các chương trình phối hợp có liên quan. Tiếp nhận, tổng hợp, đề xuất giải pháp xử lí và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân.

– Công tác triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh Hội triển khai thực hiện chương trình phối hợp với các ngành Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên & môi trường theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân.

– Tham mưu cho Thường trực về nội dung, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội dung liên quan.

– Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Hội và cơ quan.

– Thực hiện chính sách cán bộ và biên chế cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức cơ quan văn phòng tỉnh Hội.

– Bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan và tham mưu cho Đảng đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ Đảng đoàn. Tham mưu tổ chức thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Hội Nông dân.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

  III. Ban Kinh tế – xã hội:

 1. Chức năng.

– Tham mưu, giúp cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, các phong trào phát triển kinh tế nông thôn gắn với các hoạt động của Hội.

– Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến vấn đề xã hội. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực xã hội.

 1. Nhiệm vụ:

– Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực chỉ đạo phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững”.

– Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng và tổng kết các mô hình điểm về phát triển kinh tế ở nông thôn.

– Nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội trong các tầng lớp nông dân về nhu cầu, nguyện vọng phát triển kinh tế xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nông dân để phản ánh với Ban Thường vụ, Thường trực tìm biện pháp giải quyết.

– Triển khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; duy trì và thúc đẩy cuộc thi sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, hội viên, nông dân.

– Phối hợp các Sở, ban ngành và tổ chức liên quan trong và ngoài nước để khai thác và phát triển các nguồn lực thuộc lĩnh vực kinh tế giúp hội viên, nông dân liên kết xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong phát triển kinh tế gia đình.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 61–KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân VIệt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.

– Tham mưu cho Thường trực tỉnh Hội triển khai thực hiện các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với các ngành: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học & Công nghệ và các đơn vị có liên quan.

– Tham mưu cho Thường trực Hội Nông dân tỉnh về chương trình phối hợp với Công ty Phân lân nung chảy văn điển cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân phát triển sản xuất

– Xây dựng báo cáo chuyên đề và chuẩn bị cho Thường trực bài phát biểu tham luận tại hội nghị sở, ban, ngành, đoàn thể theo chuyên đề phụ trách gửi Văn phòng kiểm tra hoàn chỉnh

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực tỉnh Hội phân công

IV. Ban Tuyên huấn: 

 1. Chức năng

– Tham mưu, nghiên cứu giúp Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân tinh về công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, nông dân. Hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân phản ánh kịp thời với Đảng, cơ quan có thẩm quyền và Hội cấp trên.

 1. Nhiệm vụ

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân cấp tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách Nhà nước, của cấp uỷ địa phương và của Trung ương Hội.

– Tham mưu, xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước và của Hội.

– Theo dõi, phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Hội và công tác xây dựng Hội.

– Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền, giáo dục trong hội viên, nông dân của các cấp Hội.

– Lưu trữ, tổng hợp, biên soạn lịch sử, truyền thống phong trào nông dân và Hội Nông dân địa phương.

– Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nhận thức và tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên nông dân, phán ánh kịp thời và định kỳ với cấp uỷ và Trung ương Hội.; tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

– Tham mưu, tổ chức hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của cấp Hội địa phương.

– Tham mưu cho Ban Thường vụ biên tập và triển khai đến các cấp Hội Bản tin nông dân Thái Nguyên; biên tập, quản lý, điều hành trang Webside Nông dân Thái Nguyên; tham mưu tuyên truyền hoạt động của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh. Định hướng các đơn vị viết tin, bài đăng trên Bản tin hàng quý.

– Tham mưu cho Thường trực tổ chức thực hiện chương trình phối hợp với các sở, ngành: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở giáo dục đào tạo, Sở y tế, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh và các ngành có liên quan theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, các chương trình về An toàn giao thông, HIV AIDS, Dân số kế hoạch hóa gia đình.

– Tham mưu cho Thường trực trong công tác tuyên truyền vận động hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh”.

– Nắm tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân để phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và Thường trực tỉnh Hội theo yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

– Tham mưu cho Thương trực quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên.

– Xây dựng báo cáo chuyên đề và chuẩn bị cho Thường trực bài phát biểu tham luận tại hội nghị sở,ban, ngành đoàn thể theo chuyên đề phụ trách gửi Văn phòng kiểm tra hoàn chỉnh

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

V. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân:

 1. Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các hoạt động dạy nghề cho nông dân theo quy định của pháp luật; các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, địch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân.

– Trực tiếp tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, hợp tác xã, các trang trại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trên cơ sở phối hợp, liên doanh, liên kết.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và chịu sử quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

 1. Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch chi tiết về dạy nghề, bổ túc và bồi dưỡng nghề, kế hoạch về giải quyết việc làm, nội dung chương trình giảng dạy.

– Tổ chức dạy nghề, bổ túc và bồi dưỡng nghề, tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho hội viên nông dân. Tư vấn về việc làm, học nghề, các chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật.

– Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lao động bao gồm : nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công.

– Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, tài sản thuộc Trung tâm. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

– Xây dựng và tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước.

– Liên kết phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức có nguồn lực và nhà khoa học để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, các trang trại về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật, các thông tin về thị trường giá cả để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

– Tổ chức các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tổ chức các điểm trình diễn và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

– Khai thác, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm duy trì và phát triển công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm. Tổ chức sản xuất và cung ứng các loại hình dịch vụ, tham quan, học hỏi theo quy định của pháp luật nhằm tăng nguồn thu, cân đối khả năng tài chính phục vụ cho nhiệm vụ của Trung tâm và phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân.

– Giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ đánh giá, tổng kết tình hình, kết quả và đề xuất biện pháp chỉ đạo đối với các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân trên địa bàn.

– Thực hiện chương trình phối hợp với Sở Lao động Thương binh & xã hội và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ nông dân.

– Thực hiện chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh về việc cung ứng phân bón hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển xuất xuất

– Tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo Đề án “Tổ chức sản xuất và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu tỉnh Thái Nguyên”, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án và xây dựng đề án khả năng nhân rộng giai đoạn tiếp theo.

– Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý, năm đến với các huyện, thành phố, thị xã về công tác dạy nghề và hỗ trợ cho hội viên nông dân.

– Chuẩn bị cho Thường trực bài phát biểu tham luận tại hội nghị sở,ban, ngành đoàn thể theo chuyên đề phụ trách gửi Văn phòng kiểm tra hoàn chỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực  tỉnh Hội phân công.

VI. Ban Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân: .

 1. Chức năng.

Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác xây dựng, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân; phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo.

 1. Nhiệm vụ.

– Thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ đôí với công tác xây dựng, vận động tạo nguồn; quản lý, điều hành nguồn vốn quỹ.

– Thực hiện cho vay vốn giúp nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ của tỉnh và nguồn vốn do trung ương uỷ thác.

– Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn, nhận uỷ thác cho vay vốn: Nhận uỷ thác cho vay vốn của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, các hiệp hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nguồn vốn ủy thác Chương trình Quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

– Tham mưu cho Thường trực Tỉnh Hội chỉ đạo Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho Ban đại diện HĐQT, Ban xóa đói giảm nghèo cơ sở thành lập mới, kiện toàn bổ xung, thay thế tổ trưởng tổ TK & Vay vốn không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, điều hành quỹ hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sử dụng vốn vay cho cán bộ cấp huyện, cơ sở.

– Hướng dẫn Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở xây dựng và quản lý Quỹ.

– Chỉ đạo Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân các huyện, thành, thị giám sát việc xét duyệt và tổ chức hỗ trợ vốn đến hội viên nông dân của xã, phường, thị trấn.

– Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân các huyện, thành, thị nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn và bảo toàn vốn. Kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ cấp huyện; kiểm tra công tác vận động, tạo vốn của Hội Nông dân cấp cơ sở, kiểm tra hộ vay sử dụng vốn; đánh giá hiệu quả việc sử dụng vốn vay.

– Thẩm định kiểm tra, giám sát các dự án, tham mưu cho Thường trực Tỉnh Hội triển khai hoặc thu hồi các dự án hoạt động không có hiệu quả trước thời hạn.

– Hướng  dẫn, tổ chức thẩm định các quy trình, dự án của cơ sở đảm bảo các thủ tục về vay vốn. Hội Nông dân tỉnh ra quyết định cho vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh Thái Nguyên.

– Quản lý điều hành quỹ theo chỉ đạo của Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trưng ương và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán, chế độ báo cáo định kỳ hàng năm.

– Chịu trách nhiệm trước cơ quan, Thường trực Hội và pháp luật về lỗi  chủ quan gây ra, để thất thoát Quỹ hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và Trung ương.

– Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Chuẩn bị cho Thường trực bài phát biểu tham luận tại hội nghị sở,ban, ngành đoàn thể theo chuyên đề phụ trách gửi Văn phòng kiểm tra hoàn chỉnh.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.