TIN MỚI
Trang chủ / Văn bản Trung ương

Văn bản Trung ương

ĐIỀU LỆ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (Khóa VII)

ĐIỀU LỆ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (Khóa VII)   NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị – xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ...

Read More »

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN, Ý NGHĨA, TÁC DỤNG LUẬT AN NINH MẠNG; ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG THỜI GIAN TỚI

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về ...

Read More »

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bảy khoá XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, ...

Read More »

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Những năm gần đây, thiên tai trên thế giới và khu vực diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, là một trong những mối lo lớn nhất của nhân loại. Ở nước ta, thiên tai diễn ra nghiêm trọng có các yếu tố hết sức cực đoan, bất thường, khó dự báo với những thiệt hại nặng nề chưa ...

Read More »

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng CSVN và 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời năm 1848, đến nay vẫn có giá trị bền vững và ý nghĩa thời đại to lớn. Nhân dịp kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 – 24/02/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn Đề cương tuyên truyền trong cán ...

Read More »

Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 3.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH ...

Read More »

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Định Hoá – Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2017) Thái Nguyên – vùng đấtgiàu truyền thống yêu nước,cách mạng và văn hóa   Thái Nguyên là tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trên mảnh đất này đã ghi danh nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân ...

Read More »

Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 19/1/2017, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 11-KL/TW về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, BBT đăng tải toàn văn Kết luận này. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số ...

Read More »