TIN MỚI
Trang chủ / Download / Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW HND và Hướng dẫn tuyên truyền 89 năm thành lập HND VN

Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của BCH TW HND và Hướng dẫn tuyên truyền 89 năm thành lập HND VN

HND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 48 – KH/HNDT ngày 9/9/2019 về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Hướng dẫn số 09 – HD/HNDT ngày 25/9/2019 về Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019). BBT đăng tải toàn văn nội dung của Hướng dẫn và Kế hoạch.

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số 48-KH/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức

Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 98-KH/HNDVN ngày 19/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trong các cấp Hội Nông dân tỉnh như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện để các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân.
 3. Các cấp Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội để tạo sự tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 3 Nghị quyết, nhằm xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.
 4. Việc tổ chức học tập, quán triệt 3 Nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm; tăng cường trao đổi, thảo luận, kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu để nắm chắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 3 Nghị quyết.
 5. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền cũng như việc tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 6. NỘI DUNG

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII:

– Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

– Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

– Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

 1. Đối tượng

– Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp Hội.

– Hội viên, nông dân trong tỉnh.

 1. Hình thức, thời gian

2.1. Đối với cấp tỉnh: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Thành phần tham dự:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành, thị.

+ Cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh.

Thời gian: Dự kiến đầu tháng 10/2019.

Địa điểm: Hội trường Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo viên: Các đồng chí Thường trực Hội Nông dân tỉnh

2.2. Đối với Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã

* Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết

Thành phần tham dự:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện, thành, thị;

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVBTV HND các xã, phường, thị trấn

+ Cán bộ, công chức, hợp đồng lao động Hội Nông dân huyện, thành, thị.

Thời gian: Triển khai xong trong quý IV/2019

Báo cáo viên: Thường trực Hội Nông dân các huyện, thành, thị.

III. KINH PHÍ

Kinh phí cho việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết ở cấp nào do cấp đó bố trí theo chề độ tài chính hiện hành

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 2. Giao Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh chủ trì tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt 3 Nghị quyết trong các cấp Hội. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả học tập, quán triệt 3 Nghị quyết trong các cấp Hội theo quy định. Phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị tập huấn cấp tỉnh.

– Giao Ban Tổ chức Kiểm tra tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3)Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 1. Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cở sở Hội xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết tại địa phương mình đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh./.

Nơi nhận:

– TW Hội NDVN;

– Thường trực HND tỉnh;

– HND các huyện, thành, thị;

– Các ban CM và TTDN HND tỉnh

– Lưu: VT, Ban TH.

              (Tuấnđq12b)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuyên

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số 09-HD/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 9 năm 2019

  

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
(14/10/1930 – 14/10/2019)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/HNDTW ngày 16/9/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hiểu rõ hơn về lịch sử ra đời, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam trong 89 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam gắn với từng thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam.
 3. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.
 4. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải thiết thực, có sức lan toả rộng, có tác động làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân; chú trọng nâng cao tính hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
 5. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 6. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân trong 89 năm qua (Theo đề cương tuyên truyền đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Việt Nam – http://www.hoinongdan.org.vn); qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.
 7. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
 8. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp; triển khai các hành động cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 9. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả công tác Hội và phong trào nông dân các cấp, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội… cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
 10. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động; kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội.
 11. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217,  số 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung Hội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm thông qua các hình thức như:

 1. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương để đăng trên các báo, bản tin Nông dân Thái Nguyên, Webside Hội Nông dân tỉnh và phát trên sóng phát thanh – truyền hình địa phương.
 2. Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, thông tin về tình hình hoạt động của Hội, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình hội viên khó khăn, cán bộ Hội nghỉ hưu…
 3. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tổ chức các hoạt động về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử. Chỉnh trang các khu di tích lịch sử, truyền thống của Hội và tổ chức đón các đoàn khách trong nước đến tham các khu di tích tại các địa phương.
 4. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nơi công cộng và trụ sở cơ quan Hội, địa bàn dân cư…
 5. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
 6. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!
 7. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
 8. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024!
 9. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam!
 10. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
 11. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 13. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 15. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 16. Hội Nông dân tỉnh

– Xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019).

– Xây dựng các phóng sự tuyên truyền và tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017 – 2019 cấp tỉnh.

– Xuất bản cuốn Bản tin Nông dân Thái Nguyên chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội.

 1. Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở

Căn cứ hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh và tình hình thực tế của mỗi địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tới các cơ sở Hội về công tác tuyên truyền kỷ niệm 89 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019).

Kết thúc các hoạt động tuyên truyền, yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (qua Ban Tuyên huấn)./.

 

Nơi nhận:

– TW HND VN (B/c);

– Ban TG TU (B/c);

– TT HND tỉnh;

– Các Ban chuyên môn, TTDN (T/h);

– HND các huyện, thành, thị (T/h);

– Lưu: VT, BTH.

(Tuấnqđ/13b)

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Tuyên