TIN MỚI
Trang chủ / Chăn nuôi / Công văn về tuyên truyền các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Công văn về tuyên truyền các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH THÁI NGUYÊN

*

Số 185- CV/HNDT

V/v tuyên truyền các biện pháp khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

 

Theo thông báo chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay tình hình bênh Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến hết sức phức tạp tại một số tỉnh, thành trên cả nước. Số ổ dịch, số xã, số huyện có lợn mắc bệnh gia tăng nhanh chóng, số lượng lợn mắc bệnh buộc tiêu hủy lên tới 100.000 con lợn gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước.

Tại tỉnh Thái Nguyên, tính đến 04/5/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã phát hiện tại 16 xóm của 09 xã, 14 hộ thuộc huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Đồng Hỷ. Hiện nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, dịch đang có chiều hướng lây lan nhanh, mạnh ra diện rộng, gia tăng cả về số hộ, số xã có dịch và số lợn phải tiêu hủy lớn (đặc biệt tại huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên).

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương, tập trung thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục tuyên truyền kịp thời tới 100% hội viên, nông dân đặc biệt là các hộ chăn nuôi lợn về nguy cơ, tính chất nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Yêu cầu các cấp Hội chủ động tuyên truyền tới Hội viên, nông dân và các hộ chăn nuôi lợn thực hiện các biện pháp phòng, chống, chăn nuôi an toàn sinh học. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tinh tránh gây hoang mang cho người sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm của lợn.
  2. Chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Thú y tại địa phương có hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tới các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn.
  3. Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi kịp thời phát hiện, khai báo và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh trong vòng 24h kể từ lúc phát hiện lợn bệnh; phương tiện, dụng cụ vận chuyển lợn đến nơi giết hủy phải đảm bảo không để rơi vãi chất thải, phân lợn, các loại dịch tiết, máu của lợn bệnh, lợn nghi bị bệnh ra ngoài môi trường; người và phương tiện dụng cụ sử dụng cho việc tiêu hủy lợn phải được vệ sinh, sát trùng nhằm đảm bảo không để mầm bệnh phát tán, lây lan.
  4. 4. Thường xuyên báo cáo về Hội Nông dân tỉnh về tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống bệnh dịch, những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong việc phòng chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch, có chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết. Quyết tâm không để bệnh phát sinh, lây lan gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– TT, các Ban tỉnh Hội;

– Như kính gửi (T/h);

– Lưu: VP, Ban KT-XH.

(Hằngvtt/03b)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuân